Breakfast pita: gluten-free pita, fresh eggs, veggies, and feta!

Breakfast pita: gluten-free pita, fresh eggs, veggies, and feta!

user profile picture
5 months ago

Apola Gyro Grill

16569 Von Karman Ave, Irvine, CA 92606