Potato pancakes

Potato pancakes

user profile picture
5 years ago

Café 21

802 5th Ave, San Diego, CA 92101