Photos from Shabu Shack

171 Jackson St, San Jose, CA 95112