My filet mignon with Gorgonzola cheese. Came with two sides too!

My filet mignon with Gorgonzola cheese. Came with two sides too!

user profile picture
2 years ago
by Tino

Capri Express

114 Burr Ridge Pkwy, Burr Ridge, IL 60527