Photos from Apola Gyro Grill

16569 Von Karman Ave, Irvine, CA 92606

  • Both gluten-free for celiac and 100% yummy

    Both gluten-free for celiac and 100% yummy

    4 months ago
  • Breakfast pita: gluten-free pita, fresh eggs, veggies, and feta!

    Breakfast pita: gluten-free pita, fresh eggs, veggies, and feta!

    6 months ago