Crushed tomatoes, fresh mozzarella, oil, basil, and red bell peppers.

Crushed tomatoes, fresh mozzarella, oil, basil, and red bell peppers.

user profile picture
2 months ago

Settebello Pizzeria Napoletana

2240 South Green Valley Parkway, Henderson, NV 89012